برای دومین بار متوالی شهرداری مشهد در جشنواره انتشارات روابط‌عمومی‌های کشور حائز مقام برتر شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، سخنگوی شهرداری مشهد با بیان مطلب فوق گفت: جشنواره انتشارات روابط‌عمومی‌های کشور هفتمین دوره خود را برگزار‌کرد که در این دوره روابط‌عمومی شهرداری مشهد در حوزه خبر بعد از شرکت آب و فاضلاب تهران مقام دوم را کسب کرد. علی حامدمقدم اضافه‌کرد: علاوه بر مقام فوق نشریات روابط‌عمومی شهرداری مشهد در این دوره از جشنواره مذکور در صفحه‌آرایی نیز مقام اول را از آن خود کرده است. به گفته وی از آنجایی که نشریات شهرداری از اخبار پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری استفاده می‌کنند اخبار این پایگاه در کسب رتبه برتر در این دوره جشنواره موثر بوده‌است. وی با یاد‌آوری از کسب مقام‌ برتر شهرداری مشهد در جشنواره انتشارات روابط‌عمومی‌های کشور در سال89، خاطرنشان‌کرد: در ششمین دوره جشنواره انتشارات روابط‌عمومی‌ها که در سطح ملی در طی2سال گذشته برگزار شد، روابط عمومی شهرداری مشهد موفق به اخذ رتبه برتر در زمینه خلاقیت و نو‌آوری شد.