سخنگوی شهرداری مشهد از افتتاح پل نوغان، زیرگذر شرقی میدان شهدا و پل عسکریه تاپایان سال جاری خبر داد.حامد مقدم اظهار داشت: با راه اندازی این معابر و پلها حجم قابل توجهی از ترافیک شهری کاسته می شود.
وی در بخش دیگری تصریح کرد: سامانه 137 شهرداری آماده دریافت انتقادها، پیشنهادات و مشکلات مرتبط با شهرداری است.سخنگوی شهرداری مشهد اظهار داشت: هزینه های طرحها و پروژه های شهرداری از محل پولهای دریافتی از مردم همان شهر تأمین می شود و شهروندان حق دارند در خصوص نوع هزینه کردن پولهای خودشان نظر بدهند.حامد مقدم از عدم تحقق مدیریت واحد شهری انتقاد کرد و گفت: این امر موجب موازی کاری وکم کاریهای ناخواسته زیادی شده و تحقق آن نیازمند عزمی جدی است.